Rheolwr Prosiect/Project Manager

Location
Cardiff (Caerdydd)
Salary
£37,600 - £44,950
Posted
31 Aug 2018
Closes
19 Sep 2018
Job Function
Project Manager
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

£37,600 - £44,950 a year

Permanent

Teitl y Swydd: Rheolwr Prosiect

Adran: Amrywiol

Ystod Cyflog: £37,600 - £44,950

Lleoliad: Caerdydd (adleoli i Bontypridd erbyn 2020) neu Wrecsam / Cyffordd Llandudno

Math o Gontract: Parhaol

Sgiliau Iaith Gymraeg: Dymunol

Patrwm Gwaith: Amser llawn. Byddwn ni’n ystyried ceisiadau gan ymgeiswyr sydd â diddordeb mewn patrymau gwaith eraill; ond mae’n bosibl y bydd anghenion y busnes yn cyfyngu ar y trefniadau y gallwn eu cynnig.

Cliriad Diogelwch: Mae’r penodiad yn amodol ar gael archwiliad fetio diogelwch sylfaenol llwyddiannus gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (fel safon sylfaenol).

Dyddiad Cau: 10:00am ar 19 Medi 2018

Pwrpas y Swydd

Trafnidiaeth Cymru yw’r cwmni nid-er-elw sy’n mynd ati i gyflawni gweledigaeth Llywodraeth Cymru o ddarparu rhwydwaith trafnidiaeth diogel, integredig, fforddiadwy a hygyrch o safon uchel yng Nghymru. Ein nod yw ‘Cadw Cymru i Symud’ drwy ddarparu gwasanaethau sy'n canolbwyntio ar gwsmeriaid, rhoi cyngor arbenigol a buddsoddi mewn seilwaith.

Nawr gall y rheini sy’n teithio ar y rheilffyrdd ledled Cymru a’r gororau edrych ymlaen at wasanaethau rheilffyrdd a fydd yn cael eu gweddnewid, diolch i fuddsoddiad gwerth £5 biliwn a fydd yn ariannu gwelliannau sylweddol o ran amlder ac ansawdd gwasanaethau Cymru a’r Gororau, yn ogystal â chreu Metro De Cymru.

Mae Trafnidiaeth Cymru yn bwriadu gwireddu ei weledigaeth drwy ddarparu gwasanaethau sy'n canolbwyntio ar gwsmeriaid yn ddiogel, drwy roi cyngor arbenigol a drwy fuddsoddi mewn seilwaith. Dyma gyfle cyffrous i ymuno â'n tîm ac arwain y gwaith o gyflenwi prosiectau mewn amrywiaeth o wahanol feysydd. Mae angen nifer o Reolwyr Prosiect arnom ni, sydd â phrofiad yn o leiaf un o'r meysydd canlynol:

 • Rheilffyrdd neu wasanaethau eraill sy'n gysylltiedig â thrafnidiaeth.
 • Gwasanaethau corfforaethol a datblygu sefydliadol, gan gynnwys newid busnes.
 • Gwasanaeth cynghori a dylunio.
 • Darparu cyfalaf seilwaith.
 • Gweithrediadau seilwaith.

Rolau a Chyfrifoldebau

 • Cyflenwi’r holl brosiect(au) yn ddiogel, yn brydlon ac o ran cost ac ansawdd ac yn unol â gofynion, gan gynnwys y broses Llywodraethu Prosiectau Buddsoddi mewn Rheilffyrdd (GRIP) neu brosesau cylch bywyd prosiect perthnasol, fel Rheoli Rhaglenni Llwyddiannus (MSP) a/neu PRINCE2.
 • Darparu gwasanaeth rheoli prosiectau proffesiynol, cyson ac effeithiol, yn cynnwys systemau monitro ac adrodd ar brosiectau yn unol â'r safonau gofynnol.
 • Rheoli newidiadau, risgiau a hapddigwyddiadau prosiect o fewn cylch bywyd y prosiect.
 • Darparu amgylchedd gwaith diogel wrth gyflenwi prosiectau, gan gynnwys datblygu cynlluniau diogelwch prosiectau a dogfennau cysylltiedig eraill.
 • Helpu Trafnidiaeth Cymru i gyflawni ei ddyletswyddau o dan Reoliadau Adeiladu (Dylunio a Rheoli) 2015.
 • Bod yn gyfrifol am weithredu a datblygu prosiectau, gan gynnwys deilliannau gatiau cyfnodau, cerrig milltir, cynlluniau prosiect a chynlluniau gwireddu buddiannau.
 • Sefydlu a rhoi cynlluniau prosiect ar waith, gan gynnwys sicrhau bod y prosiect yn ymarferol, a datblygu a rheoli cyllidebau ac adnoddau.
 • Pennu cwmpas, nodau a cherrig milltir prosiectau, diffinio rolau'r tîm a chynhyrchu amserlen prosiectau yn cynnwys amserlen o bob tasg sy'n gysylltiedig â'r prosiect.
 • Cadw golwg ar gynnydd prosiectau a darparu diweddariadau rheolaidd i randdeiliaid mewnol ac allanol.
 • Rheoli'r holl risgiau, gan gynnwys rhai ariannol, ansoddol ac amgylcheddol, a rhai'n ymwneud ag enw da ac iechyd a diogelwch.
 • Monitro gwariant yn erbyn y contract a sicrhau bod y proffiliau gwariant gwirioneddol yn cyd-fynd â chyllideb y contract.
 • Bod yn atebol am berfformiad cytundebol ac adrodd ar berfformiad i'r cleient.
 • Trefnu a chynnal adolygiadau perfformiad diwedd contract yn erbyn ymrwymiadau contract.
 • Cynnal proses adolygu ôl-weithredu ar ôl cwblhau'r prosiect.
 • Tracio, monitro ac adrodd ar wireddu buddiannau ar ôl cwblhau’r prosiect, gan weithio'n agos gyda'r tîm cyllid a'r cleient.
 • Deall sefyllfa ariannol y cwmni a'r economi ehangach, a sicrhau gwerth am arian wrth gyflenwi gwasanaethau.
 • Cynnal eich datblygiad proffesiynol eich hun ac ymgyfarwyddo’n gyson â newidiadau rheoleiddiol a datblygiadau ym maes arferion gorau.
 • Sicrhau bod Trafnidiaeth Cymru yn parhau i gydymffurfio â'r newidiadau perthnasol mewn deddfwriaeth ac arferion gorau.

Gwybodaeth, Sgiliau, Cymwysterau a Phrofiad

Hanfodol:

 • Gradd berthnasol, cymhwyster proffesiynol cyfatebol fel APM neu PRINCE2, neu'n gweithio tuag at hynny.
 • Gwybodaeth a dealltwriaeth o reoli prosiectau a chontractau.
 • Gwybodaeth am Reoliadau Adeiladu (Dylunio a Rheoli) 2015 a/neu wybodaeth am Reoli Rhaglenni Llwyddiannus (MSP) neu fethodoleg rheoli prosiectau gyfatebol ar gyfer rhaglenni newid corfforaethol.
 • Profiad o weithio ar amrywiaeth o brosiectau gyda phrofiad o fod yn Rheolwr Prosiect.
 • Profiad o ddelio'n uniongyrchol â chleientiaid.
 • Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu rhagorol, gyda'r gallu i weithio ac ymgysylltu gyda rhanddeiliaid mewnol ac allanol.
 • Gallu rheoli'r contract o'r dechrau i'r diwedd.
 • Gwybodaeth gyffredinol am reoliadau iechyd, diogelwch ac amgylcheddol.
 • Gwybodaeth gyffredinol am ddadansoddiad cost/budd er mwyn monitro'r gwaith o gyflenwi achos busnes.
 • Gallu defnyddio eich crebwyll eich hun yn briodol i wneud penderfyniadau amserol a cheisio creu atebion er lles y busnes yn gyffredinol.
 • Gallu addasu i amgylchiadau sy’n newid ac addasu eich arddull yn unol â sefyllfaoedd, pobl a gofynion gwahanol.
 • Gallu defnyddio eich disgresiwn a chynnal cyfrinachedd fel bo’n briodol.
 • Profiad amlwg o gynllunio, blaenoriaethu a chyflawni gwaith i safon uchel yn gyson ac o fewn yr amser angenrheidiol.
 • Profiad amlwg o weithio’n dda dan bwysau a gweithio’n hyblyg er mwyn ymdopi â blaenoriaethau sy'n cystadlu â’i gilydd mewn sefydliad heriol ac uchel ei broffil sy'n datblygu’n gyflym.
 • Gallu hyrwyddo’r broses o gydweithio ar draws timau, gan ganolbwyntio ar feithrin rhwydweithiau cadarn a gwella’r gwasanaeth cyffredinol sy’n cael ei ddarparu.
 • Profiad o ddatblygu a rheoli cyllideb, gan gynnwys rhagweld a monitro gwariant.
 • Sgiliau rheoli, rhyngbersonol a chyfathrebu ardderchog (ar lafar ac ar bapur) gyda sgiliau dylanwadu a chyflwyno da.
 • Sgiliau gwneud penderfyniadau clir, cytbwys ac amserol gyda’r gallu i ddadansoddi sefyllfa’n gyflym a phwyso a mesur y risgiau a’r cyfleoedd.

Dymunol:

 • Aelodaeth o'r Association for Project Management (APM) neu o gorff proffesiynol perthnasol arall.
 • Profiad o reoli tîm, gyda’r gallu i sefydlu a datblygu adnoddau priodol sy’n bodloni gofynion cyllidebau a busnes sy’n newid o hyd.
 • Profiad o gyflenwi prosiectau yn y diwydiant rheilffyrdd.
 • Profiad o weithio yn y sector cyhoeddus a/neu gyda swyddogion y Llywodraeth.
 • Sgiliau Iaith Gymraeg:

- Darllen: dealltwriaeth lawn o bob deunydd sy'n gysylltiedig â gwaith

- Siarad: rhugl

- Deall: gallu deall pob sgwrs sy’n gysylltiedig â gwaith

- Ysgrifennu: gallu paratoi deunydd ysgrifenedig ar gyfer materion yn gysylltiedig â gwaith

Cyfleoedd i Ddatblygu

Mae'r swydd hon yn cynnig cyfle i ddatblygu amrywiaeth eang o sgiliau mewn cyfnod cyffrous yn hanes datblygiad y rhwydwaith trafnidiaeth yng Nghymru. Bydd cyfleoedd i gymryd rhan mewn digwyddiadau a chyfarfodydd proffil uchel ac i weithio gyda rhanddeiliaid mewnol ac allanol allweddol. Swydd sy'n datblygu yw hon a bydd cyfle i ddeiliad y swydd ddylanwadu arni.

Dyddiad(au) Cyfweliad

Cynhelir cyfweliadau ar gyfer y swydd hon ar 5 Hydref 2018

Job Title: Project Manager

Department: Various

Salary Range: £37,600 - £44,950

Location: Cardiff (relocating to Pontypridd by 2020) or Wrexham / Llandudno Junction

Contract Type: Permanent

Welsh Language Skills: Desirable

Pattern of Working: Full time. Applications from candidates interested in alternative work patterns will be considered; however, business needs may place limitations on the arrangements offered.

Security Clearance: Appointment is subject to the successful completion of a Disclosure and Barring Service Basic level of security vetting (as the minimum standard).

Closing date: 10:00am on 19 September 2018

Purpose of Post

Transport for Wales (TfW) is the not-for-profit company driving forward the Welsh Government’s vision of a high-quality, safe, integrated, affordable and accessible transport network in Wales. Our mission is to ‘Keep Wales Moving’ by providing customer-focused service, expert advice and infrastructure investment.

Rail passengers across Wales and its borders can now look forward to the transformation of their rail services thanks to a £5 billion investment that will fund significant improvements to the frequency and quality of Wales and Borders services, as well as the creation of the South Wales Metro.

Transport for Wales aims to achieve its vision by safely delivering customer focused services, expert advice and infrastructure investment. This is an exciting opportunity to join our team and lead the delivery of projects in a variety of different areas. We require a number of Project Managers who are experienced in at least one of the following areas:

 • Rail or other transport related services.
 • Corporate services and organisational development, including business change.
 • Advisory and design services.
 • Infrastructure capital delivery.
 • Infrastructure operations.

Roles and Responsibilities

 • Deliver all project(s) safely, to time, cost and quality and in accordance with requirements, including Governance of Railway Investment Projects (GRIP) or other applicable project lifecycle processes such as Managing Successful Programmes (MSP) and/or PRINCE 2.
 • Provide a professional, consistent and effective project management service, including project monitoring and reporting systems in accordance with the required standards.
 • Control project change, risks and contingency within the project life cycle.
 • Provide a safe working environment in the project delivery, including the development of project safety plans and other associated documentation.
 • Support Transport for Wales in discharging its duties under the CDM Regulations 2015.
 • Be responsible for project implementation and development, including stage gate deliverables, milestones, project plans and benefit realisation plans.
 • Establish and implement the project plan, including ensuring project feasibility, and developing and managing budgets and resources.
 • Set the project’s scope, goals and milestones, define the roles of the team and produce a project timeline with a schedule of all tasks associated with the project.
 • Track the project’s progress and provide regular updates to internal and external stakeholders.
 • Manage all risks including financial, reputational, quality, environmental and health and safety.
 • Monitor expenditure against the contract and ensure that actual spend profiles are within the contract budget.
 • Be accountable for contractual performance and reporting on performance to the client.
 • Schedule and run end of contract performance reviews against contractual obligations.
 • Hold a post-implementation review process post project-completion.
 • Track, monitor and report on benefit realisation post-project completion, working closely with the Finance team and the client.
 • Understand the financial position of the company and the wider economy, and ensure that value for money is achieved when delivering services.
 • Maintain own professional development and stay abreast of regulatory changes and developments in best practice.
 • Ensure that TfW remains compliant with relevant changes in legislation and best practice.

Knowledge, Skills, Qualifications and Experience

Essential:

 • Relevant degree, equivalent professional qualification such as APM or PRINCE2 or working towards.
 • Knowledge and understanding of project and contract management.
 • Knowledge of Construction Design & Management (CDM) Regulations 2015 and/or knowledge of Managing Successful Programmes (MSP) or equivalent project management methodology for corporate change programmes.
 • Experience of working on a variety of projects with experience as a Project Manager.
 • Experience of dealing directly with clients.
 • Excellent interpersonal and communication skills with the ability to work and engage with internal and external stakeholders.
 • The ability to manage the end to end contract.
 • General knowledge of health, safety and environmental regulations.
 • General knowledge of cost / benefit analysis to monitor business case delivery.
 • The ability to use own judgement appropriately to make timely decisions and seek to create solutions for overall business benefit.
 • Adaptable to changing circumstances and able to change styles to suit different requirements, people and situations.
 • Able to use discretion and maintain confidentiality as appropriate.
 • Demonstrable experience of planning, prioritising and consistently delivering work to a high standard and by the required deadline.
 • Demonstrable experience of working well under pressure and of working flexibly to manage competing priorities in a high-profile, challenging and fast-moving organisation.
 • The ability to promote cross-team collaboration, with a focus on building strong networks and improving overall service delivery.
 • Experience of developing and managing a budget, including forecasting and monitoring spend.
 • Excellent management, interpersonal and communications skills (written and verbal) with good influencing and presentation skills.
 • Clear, considered and timely decision-making skills, with the ability to analyse a situation quickly and consider the risks and opportunities.

Desirable:

 • Membership of the Association for Project Management or other relevant professional body.
 • Experience of managing a team, with the ability to establish and develop appropriate resource that meets changing business and budgetary requirements.
 • Experience of delivering projects within the rail industry.
 • Experience of working within the public sector and/or with Government officials.
 • Welsh Language skills:

- Reading: full understanding of all work-related material

- Spoken: fluent

- Understanding: can understand all work-related conversations

- Written: can prepare written material for all work-related matters

Development Opportunities

This post offers the opportunity to develop a wide range of skills in an exciting period of development of the transport network in Wales. There will be opportunities to be involved in high profile meetings and events, and work with key internal and external stakeholders. This is an emerging role which the post holder will have the opportunity to influence.

Interview Date(s)

Interviews for this role will be held on 5 October 2018

Job Types: Full-time, Permanent

Salary: £37,600.00 to £44,950.00 /year